loader image

گالری ویدئو

ویدئو گفتگوی اختصاصی دکتر منوچهر قدیمی :

ویدئو اختصاصی کلینیک طب سوزنی و زیبایی دکتر منوچهر قدیمی :

ویدئو اختصاصی کلینیک طب سوزنی و زیبایی دکتر منوچهر قدیمی :

ویدئو اختصاصی کلینیک طب سوزنی و زیبایی دکتر منوچهر قدیمی :

ویدئو اختصاصی حضور دکتر منوچهر قدیمی در شبکه پنج | صدا و سیما  برنامه به خانه برمیگردیم :

ویدئو اختصاصی حضور دکتر منوچهر قدیمی در شبکه پنج | صدا و سیما  برنامه به خانه برمیگردیم :